skip to Main Content
Arbeidsveiligheid driehoek

Wat doen wij?

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) zorgt ervoor dat werknemers veilig en gezond kunnen werken. MHM Safety helpt en ondersteunt ondernemingen uit het MKB bij de uitvoering van deze wet- en regelgeving.

Wij geven MKB-ers een praktische hulp en bruikbaar advies. Samen zorgen we ervoor dat uw onderneming aan de Nederlandse wet- en regelgeving voldoet op het gebied van veiligheid en arbeid en dat u daar ook de voordelen van ervaart.

focus triangle

diensten

Diensten die MHM Safety verleent:

focus triangle

Wet- en regelgeving

De risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) is verplicht voor alle werkgevers. Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers.

Dit RI&E moet schriftelijk worden vastgelegd en moet worden overlegd als een klant over overheidsinstantie hier om vraagt.

De RI&E moet worden aangepast als zich grote veranderingen voordoen, bijvoorbeeld bij een verandering in het productieproces.

MHM Safety kan voor u de wettelijk verplichte RI&E uitvoeren.

In het plan van aanpak staat welke maatregelen genomen gaan worden om risico’s op te lossen.

Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E, zo schrijft de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) voor.

MHM Safety helpt u om het plan van aanpak op te stellen en uit te voeren.

Een preventiemedewerker voert de maatregelen gericht op veilig en gezond werken uit. Een preventiemedewerker heeft drie wettelijke taken:

  1. Het (mede) opstellen en uitvoeren van de RI&E.
  2. Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandigheden beleid.
  3. Deze maatregelen (mede) uitvoeren.

MHM Safety kan uw preventiemedewerker zijn.

Volgens de Arbowet is elk bedrijf verplicht om zich deskundig te laten ondersteunen bij het arbo- en verzuimbeleid.

De arbodeskundige kan een bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheidskundige of arbeids- en organisatiedeskundige zijn. MHM Safety kan bij uw bedrijf als veiligheidskundige ingeschakeld worden.

MHM Safety geeft voorlichting en instructie aan de medewerkers. Hierdoor zijn zij op de hoogte welke veiligheids- en gezondheidsrisico’s van toepassing zijn. Zo kunnen risico’s voorkomen of beperkt worden.

Bij iedere wijziging in het productieproces moet voorlichting en instructie worden gegeven

Als de meeste wet- en regelgeving is doorgevoerd is het nog niet klaar. De wet- en regelgeving verandert voortdurend. Het is daarom van groot belang dat nieuwe wet- en regelgeving zo snel mogelijk wordt doorvertaald naar maatregelen voor op de werkvloer.

Daar helpt MHM Safety mee. Zo wordt voorkomen dat medewerkers in hun dagelijks werk onnodig risico lopen.

focus triangle

Organisatie & cultuur

Er zijn verschillende instructies en voorschriften om gezond en veilig te werken. Het is belangrijk dat er binnen uw organisatie toezicht op gehouden wordt.

Periodiek kan MHM Safety als preventiemedewerker binnen uw bedrijf toezicht houden op gezond en veilig werken. Zonodig kunnen wij werknemers erop aanspreken als ze zich daar niet aan houden.

Het gaat om bijvoorbeeld het verkeerd gebruik van gereedschap, apparaten en machines of helpen bij het juiste gebruik van persoonlijke beschermings- of hulpmiddelen.

Bij het maken van beleid (op het gebied van gezond en veilig werken), helpt MHM Safety om de juiste doelen, middelen en planning voor te bereiden. MHM Safety helpt om de visie scherp te stellen en  zo kunnen de gestelde organisatiedoelen gerealiseerd worden.

Het beleid wordt door MHM Safety en de leiding van een organisatie (top-down), door de medewerkers (bottom-up) of in samenwerking gemaakt.

Het MHM Safety gezond en veilig werken-beleid bevat onder andere het antwoord op vragen zoals:

  • Wat zijn de rollen en bevoegdheden?
  • Wat zijn de huidige maatregelen?
  • Wat zijn de risico’s?
  • Hoe zijn toezicht en handhaving op gezond en veilig werken geregeld

Een omgeving waarin gezond en veilig gewerkt wordt is alleen mogelijk als iedereen (leiding en medewerkers) zich bewust is van het belang ervan.

Draagvlak vanuit de leiding voor gezond en veilig werken, onder andere door het geven van het goede voorbeeld, eenduidige communicatie en het aanpakken van onveilige situaties is een belangrijke randvoorwaarde. MHM Safety kan hiervoor zorgen.

Trainingen zijn bijzonder effectief om medewerkers alert te maken op gezond en veilig werken. MHM Safety organiseert op regelmatige basis trainingen over hoe te werken op een gezonde en veilige manier.

Bijvoorbeeld instructies over nieuwe apparatuur, risicoherkenning of hoe om te gaan met stress op de werkvloer.

Trainingen zijn een middel en geen doel op zich. Periodieke herhaling voor alle medewerkers is noodzakelijk om iedereen ‘scherp’ te houden op veilig en gezond werken.

focus triangle

Hulp- en beschermingsmiddelen

Hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen voorkomen dat werkzaamheden nadelige gevolgen hebben op de veiligheid en/of gezondheid van de medewerker.

Werkgevers moeten maatregelen treffen en adequate middelen ter beschikking stellen. Het gaat bijvoorbeeld om een stofkap om te voorkomen dat schadelijke stoffen ingeademd worden, het gebruik van een steiger in plaats van een ladder of een bureaustoel die te verstellen is in een geschikte houding.

Naast beschikbaar stellen van de hulpmiddelen is het ook van belang dat het in de organisatie normaal is – een gewoonte – dat de hulpmiddelen ook gebruikt worden. Daarbij kan MHM Safety helpen.

Het technisch keuren/inspecteren van hulp- en beschermingsmiddelen help om achterstallig onderhoud te voorkomen.

Achterstallig onderhoud kan er voor zorgen dat de hulpmiddelen niet meer naar behoren functioneren. Dit kan de veiligheid en gezondheid van de medewerkers in gevaar brengen.

MHM Safety helpt met periodieke inspecties en het maken van een keuringsplan.

Ook de ruimte en omgeving waarin wordt gewerkt en de apparatuur die wordt gebruikt, kunnen  effect hebben op het lichaam en daarmee op de gezondheid en veiligheid.

Het gaat bijvoorbeeld werken in een koude of juist warme omgeving, machines die te veel lawaai produceren, schokken en trillingen van machines of een bepaald soort straling.

MHM Safety heeft kennis van deze risicofactoren en kan op dit gebied advies geven.

Hoe wij werken:

De werkwijze van MHM Safety verschilt per bedrijf en per gekozen actie. Centraal staat dat er altijd geprobeerd wordt om zo snel mogelijk met een concreet en helder rapport te komen. Dit gaat gemakkelijker wanneer MHM Safety in bezit is van de benodigde informatie over uw bedrijf. Als er genoeg informatie verzameld is, zal MHM Safety zo zelfstandig mogelijk te werk gaan. Verder bezoeken wij graag uw bedrijf om een totaal beeld van uw onderneming te krijgen.

MHM Safety kenmerkt zich door korte lijnen en persoonlijk contact met de ondernemers. Specifieke vragen beantwoorden wij graag en geen vraag is voor ons te gek. Bij ons kom je niet om in procedures en/of protocollen. “Wij bieden u graag no-noncense klare taal!”

flowschema aanpak MHM safety

Meer informatie?

Neem gerust contact met ons op.

Op onze website krijgt u een indruk van onze kennis en diensten.
In een persoonlijk (telefoon)gesprek krijgt u de bevestiging dat wij u verder kunnen helpen bij o.a. de Arbowet- en -regelgeving.

Samen werken aan gezond en veilig werken. Dat kunnen wij voor u bewerkstelligen.

Henk van Maanen

  033-3030088
Back To Top